Weekly League Attendance

  • Away games in italics
Weekly League Attendance Table
Tm Total Home Away Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17
Brooklyn Dodgers145,00085,00060,0007,0007,0002,00012,00015,00010,00022,0006,0004,000Bye25,00010,00025,000Bye
Chicago Bears197,000129,50067,500Bye6,00013,500Bye7,5009,00026,00030,00025,00020,00025,0009,00018,0008,000
Chicago Cardinals64,50014,50050,000Bye8,000ByeBye8,0009,000Bye15,00010,0008,0005,0001,500ByeBye
Cleveland Indians40,50012,00028,5005,0006,0002,000Bye6,000ByeBye10,00010,0001,500ByeBye
Frankford Yellow Jackets65,0008,00057,000ByeByeBye3,0006,00026,0005,00025,000ByeByeByeByeBye
Green Bay Packers167,50066,500101,0005,0007,00013,50014,0008,0006,0006,00030,0007,0008,00035,00010,00018,000Bye
New York Giants233,000169,50063,500ByeBye9,00014,0007,50025,00022,00032,50025,00020,00035,00010,00025,0008,000
Portsmouth Spartans102,50043,00059,5007,0008,0009,000Bye10,00012,00032,50010,0005,0009,000ByeBye
Providence Steam Roller42,50020,00022,500ByeBye8,0003,0006,0006,0003,5004,0002,00010,000ByeBye
Staten Island Stapletons82,00040,00042,000ByeByeBye12,00015,00025,00012,0006,0002,00010,000ByeBye
588,00012,00021,00032,50026,00033,50056,00066,00073,50071,00040,00065,00040,50043,0008,000